คุณกำลังมองหาอะไร?


  1. เสนอแนะนโยบายและผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ อก. สปอ. ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิผล

  2. พัฒนาการจัดทำงบประมาณอย่างเป็นระบบ

  3. ประสานและอำนวยการการปฏิบัติงานในทุกระดับ